"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
ข่าวใหม่
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
บริการของเราการรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ มรดก แรงงาน เวนคืน อื่นๆ ทุกประเภท และรับเป็นทนายความเพื่อเจรจาต่อรอง และแก้ไขข้อพิพาท

การดำเนินการยื่นฟ้องหรือต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา
คดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ และอรรถคดีทั้งปวง
การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น
จนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
รวมตลอดถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกา
และหรือการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา...
บทความ
ขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยคู่สมรสเป็นเพศเดียวกัน
06 Mar 2019 03:22pm
ล่าสุดมีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในกรณีที่คู่สมรส (ตามกฎหมายต่างประเทศ) ซึ่งเป็นเพศเดียวกัน ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้...
DSI เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อมา
20 Feb 2019 06:11pm
ซื้อที่ดินมีเอกสารสิทธิเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีหนังสือแจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่ซื้อมา ผู้ซื้อจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ขายที่ดินเพราะเหตุรอนสิทธิไม่ได้...
เงื่อนไขที่ “ต้อง” ระบุ และ “ห้าม” ระบุ ลงในสัญญาเช่าตามกฎหมายใหม่
28 Jan 2019 02:17pm
แต่เดิมก่อนมีประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาฯ ทางฝ่ายผู้ให้เช่ามักจะกำหนดเงื่อนไขในข้อสัญญาให้ตนเองได้เปรียบผู้เช่า เช่น การยกเว้นความรับผิดของผู้ให้เช่ากรณีผู้ให้เช่าผิดสัญญาหรือทำ...
ทำสัญญากู้ยืมเงินโดยตกลงว่าผู้กู้จะชำระหนี้เมื่อผู้ให้กู้เรียกร้อง สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากทำสัญญากู้ยืมเงิน
15 Jan 2019 09:44am
สัญญากู้ที่มีข้อตกลงให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญาเมื่อผู้ให้กู้เรียกร้อง สัญญากู้ดังกล่าวเป็นสัญญาที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้ทันทีหลังจากที่ทำสัญญากู้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 203 วรรคหนึ่ง...
บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค