"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
ข่าวใหม่
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
บริการของเราการรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ มรดก แรงงาน เวนคืน อื่นๆ ทุกประเภท และรับเป็นทนายความเพื่อเจรจาต่อรอง และแก้ไขข้อพิพาท

การดำเนินการยื่นฟ้องหรือต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา
คดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ และอรรถคดีทั้งปวง
การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น
จนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
รวมตลอดถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกา
และหรือการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา...
บทความ
แก้ไขกฎหมายอาญาเรื่องรอการลงโทษ!!!
26 Aug 2016 12:58pm
ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำ...
ออกหมายเรียกพระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นพยานในคดีได้หรือไม่!!!!!!!
18 Apr 2016 03:17pm
เคยสังเกตหรือไม่ว่าในกรณีการดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะทางแพ่งและอาญา หากคู่ความมีความจำเป็นต้องใช้พระสงฆ์เป็นพยานปากสำคัญไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งจะต้องทำอย่างไรเมื่อพระสงฆ์ เป็นผู้ที่กฎหมายต้องห้ามในการออกหมายเรียก...
ชายไทยข่มขืนหญิงที่ต่างประเทศ สามารถร้องขอให้ลงโทษในประเทศไทยตามกฎหมายไทยได้!!!!แต่ยังมีข้อยกเว้น
01 Mar 2016 07:03pm
ชายไทยข่มขืนหญิงที่ต่างประเทศ สามารถร้องขอให้ลงโทษในประเทศไทยตามกฎหมายไทยได้!!!!แต่ยังมีข้อยกเว้น...
ทวงหนี้อย่างไรให้ถูกต้องและชอบธรรมตามกฎหมาย!!!!!
18 Feb 2016 01:48am
ปัจจุบันได้มีการเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ.2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบyบนี้แล้ว...
บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค