"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
ข่าวใหม่
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
บริการของเราการรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ มรดก แรงงาน เวนคืน อื่นๆ ทุกประเภท และรับเป็นทนายความเพื่อเจรจาต่อรอง และแก้ไขข้อพิพาท

การดำเนินการยื่นฟ้องหรือต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา
คดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ และอรรถคดีทั้งปวง
การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น
จนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
รวมตลอดถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกา
และหรือการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา...
บทความ
การเช่าแค่พื้นที่ผนังอาคารพาณิชย์เพื่อติดป้ายโฆษณาหรือใช้ประโยชน์ใดๆ
14 Dec 2017 12:23pm
ผู้ที่ต้องการเช่าแค่พื้นที่ผนังอาคารพาณิชย์เพื่อติดป้ายโฆษณาหรือใช้ประโยชน์ใดๆ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายต้องรับผิดด้วย จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้...
การเปิดเพลงซึ่งมีลิขสิทธิ์ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
09 Dec 2017 06:12pm
บรรดาเจ้าของร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งหลายที่ชอบเปิดเพลงในร้านของท่านจงสบายใจได้ เพราะท่านสามารถเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แม้จะไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ์ในเพลงนั้น...
สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน
19 Jun 2017 01:31pm
เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการจัดสรรที่ดิน และอาจถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจของการจัดสรรที่ดินเลยก็ว่าได้...
ศาลฎีกายัน หนี้ทุกประเภท เจ้าหนี้ต้องยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่ศาลชั้นที่สุดมีคำพิพากษา
24 Jan 2017 01:39pm
ศาลฎีกายัน หนี้ทุกประเภท เจ้าหนี้ต้องยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้ภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่ศาลชั้นที่สุดมีคำพิพากษา...
บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค