"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
บทความ
ออกหมายเรียกพระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นพยานในคดีได้หรือไม่!!!!!!!
18 Apr 2016 03:17pm

บุคคลที่ต้องห้ามออกหมายเรียก
        1. พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ว่าในกรณีใดๆ
        2. พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ไม่ว่าในกรณีใดๆ
        3. ผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันตามกฎหมาย
ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 106/1
        เคยสังเกตหรือไม่ว่าในกรณีการดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะทางแพ่งและอาญา หากคู่ความมีความจำเป็นต้องใช้พระสงฆ์เป็นพยานปากสำคัญไม่ว่ากรณีใดกรณี หนึ่งจะต้องทำอย่างไรเมื่อพระสงฆ์ เป็นผู้ที่กฎหมายต้องห้ามในการออกหมายเรียก
        ในเรื่องของการออกหมายเรียกพระสงฆ์นั้นกฎหมายยังได้เปิดช่องให้พระสงฆ์มา เป็นพยานได้อยู่แต่จะไม่ใช้คำว่าการออกหมายเรียก จะใช้เป็นการ “ออกคำบอกกล่าว” ว่าจะสืบพยานนั้น ณ สถานที่และวันเวลาใดแทนการออกหมายเรียก โดยให้ส่งไปยังพยาน สำหรับกรณีพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งผลก็เสมือนการออกหมายเรียกนั้นเองแต่ใช้คำที่แตกต่างกันไป โดยวิธีในการออกนั้นต้องให้ศาลหรือผู้พิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่ได้รับแต่ง ตั้งเป็นผู้ออก แต่ในทางปฏิบัติคู่ความฝ่ายใดที่ประสงค์จะใช้พระสงฆ์เป็นพยานก็ต้องทำคำร้อง ขอให้ศาลออกคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นอยู่ดี ทั้งนี้ช่องว่างนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 106/1 วรรคท้าย
        ความเห็นของผู้เขียน หากคู่ความได้ปฏิบัติกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว พยานที่ถูกเรียกมาโดยคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวก็น่าจะ สามารถมีเหตุให้ศาลออกหมายจับมาศาลได้เพราะตามมาตรา 106/1 วรรคท้าย กล่าวไว้ว่าในกรณีตาม (2) (3) “...ให้ออกคำบอกกล่าวว่าจะสืบพยานนั้นแทนการออกหมายเรียก...” ซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าศาลน่าจะมีอำนาจยกเหตุในการขัดขืนคำบอกกล่าว ให้มาเป็นพยานได้โดยเป็นเหตุในการออกหมายจับเพราะหากมิฉะนั้นอาจจะเกิดความ ไม่ยุติธรรมในการพิจารณาคดีและทำให้กระบวนการยุติธรรมเกิดช่องว่างมากขึ้น  ซึ่งกรณีนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานจึงต้องติดตามกันต่อ ไป...
                                                                                                                                                             นายกิตจา  ศรีเจริญ
                                                                                                                                                                 ทนายความ

บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค