"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
บทความ
สุนัขมีเจ้าของวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ผู้อื่นล้มได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายฐานละเมิด
01 Aug 2019 04:21pm


สุนัขมีเจ้าของวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ผู้อื่นล้มได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายฐานละเมิด
ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 433 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่า เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น”

ดังนั้น เจ้าของ หรือผู้ดูแลสุนัขจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้สุนัขกีดขวางการจราจร เมื่อสุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ผู้อื่นล้มทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสุนัข เจ้าของหรือผู้รับดูแลสุนัขจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

คำพิพากษาฎีกาที่ 6088/2559
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ซึ่งเป็นบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ เมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลสัตว์ต้องดูแลควบคุมมิให้สัตว์กีดขวางการจราจร การที่สุนัขของจำเลยทั้งสองวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของโจทก์ในระยะกระชั้นชิดจึงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของโจทก์ล้มลง เมื่อไม่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุโจทก์ขับรถด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างไร เหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสอง ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 433 วรรคหนึ่ง
 

บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค