"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
บทความ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยที่ไม่ได้มีเจตนาผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ เพียงแต่ต้องการให้ได้รถจักรยานยนต์ไปเท่านั้น เป็นความผิดฐานฉ้อโกง
09 Dec 2019 05:50pm


ผู้เช่าซื้อซื้อจักรยานยนต์เพียงแต่อาศัยการหลอกลวงผู้ขาย โดยไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ เพื่อเป็นช่องทางให้ได้รถจักรยานยนต์ไปเท่านั้น ผู้เช่าซื้อมีความผิดฐานฉ้อโกง

คำพิพากษาฎีกาที่ 4608/2560
จำเลยที่ 2 เป็นผู้วางแผนและมอบเงินให้จำเลยที่ 1 ไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จากโจทก์ร่วม โดยไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ เพียงแต่อาศัยการหลอกลวงโจทก์ร่วมว่าจะปฏิบัติตามสัญญาเพื่อเป็นช่องทางให้ได้รถจักรยานยนต์ไป ครั้นได้รถจักรยานยนต์มาแล้ว จำเลยที่ 2 นำรถจักรยานยนต์ไปและให้ค่าจ้างแก่จำเลยที่ 1 ดังนี้เป็นการร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 83

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวง    ดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น”

บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค