"Loyal to the profession and Committed to the principles of morality"
News Update
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
Our ServiceConsulting legal counsel, such as labor laws on inheritance, expropriation and other businesses.

All types and a lawyer to negotiate
and resolve any disputes.
The proceedings were taken
against civil litigation
or criminal court cases, labor,
bankruptcy, intellectual property
litigation...
Article
ผู้ให้กู้ เพียงกล่าวข้อความประชดผ่านเฟสบุ๊คด้วยความโกรธ โดยมีข้อความทำนองว่ายกหนี้ให้ลูกหนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว
15 Nov 2019 05:43am
จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์ ภายหลังทำสัญญาจำเลยไม่ชำระต้นเงินเลย คงชำระดอกเบี้ยเพียง 4 ครั้ง ด้วยความโกรธต้องการประชดจำเลย โจทก์จึงส่งข้อความทางเฟสบุ๊คถึงจำเลยว่า “เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมด ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะ...
พนักงานเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊คส่วนตัว ระหว่างในเวลาทำงาน ระวังจะโดนไล่ออก โดยนายจ้างไม่ต้องแจ้งกล่าวล่วงหน้า
05 Nov 2019 05:25pm
โจทก์เป็นพนักงาน ฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยว่าไล่ออก เนื่องจากการเล่นเน็ตแซตไม่เป็นธรรม...
สุนัขมีเจ้าของวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ผู้อื่นล้มได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายฐานละเมิด
01 Aug 2019 04:21pm
ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ” ...
ทางจำเป็นถือเป็นสิทธิที่ได้มาตามกฎหมายและไม่จำต้องจดทะเบียน
14 Jun 2019 05:43pm
ทางจำเป็นเป็นทรัพยสิทธิทั่วไปไม่ต้องจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1338 วรรคหนึ่ง ซึ่งวางหลักว่า “ ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้นั้น ท่านว่าไม่จำต้องจดทะเบียน ”...
Article
    Connect with Social Network