"Loyal to the profession and Committed to the principles of morality"
News Update
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
Our ServiceConsulting legal counsel, such as labor laws on inheritance, expropriation and other businesses.

All types and a lawyer to negotiate
and resolve any disputes.
The proceedings were taken
against civil litigation
or criminal court cases, labor,
bankruptcy, intellectual property
litigation...
Article
โรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน
28 Nov 2018 02:38pm
โรงพยาบาลปฏิเสธไม่รับผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน ต่อมาผู้บาดเจ็บถึงแก่ความตาย ถือว่าโรงพยาบาลกระทำละเมิดและต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน...
ลูกหนี้หรือผู้กู้ยืมเงินจะทำอย่างไรหากได้ชำระเงินค่าดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
17 Nov 2018 02:32am
เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาตัดสินว่า การที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกันและมีการตกลงให้ลูกหนี้ชำระเงินค่าดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี) ...
เอกชนผิดสัญญาทางปกครอง
28 Oct 2018 12:28am
เอกชนผิดสัญญาทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองที่บอกเลิกสัญญาไม่ต้องใช้ค่าการงานที่เอกชนทำไปและคืนหลักประกันให้แก่เอกชน...
การซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดี ผู้ซื้อต้องตรวจสอบภาระหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง มิฉะนั้นจะเดือดร้อน
12 Oct 2018 04:56pm
โดยทั่วไปการซื้อขาย ให้ หรือการทำนิติกรรมอันเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผู้ขายจะต้องนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด และหนังสือรับรองรายการหนี้ที่ได้มีการชำระหนี้แล้วหรือใบปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว ไปยื่นเพื่อจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าห...
Article
    Connect with Social Network