"Loyal to the profession and Committed to the principles of morality"
News Update
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
Our ServiceConsulting legal counsel, such as labor laws on inheritance, expropriation and other businesses.

All types and a lawyer to negotiate
and resolve any disputes.
The proceedings were taken
against civil litigation
or criminal court cases, labor,
bankruptcy, intellectual property
litigation...
Article
สัญญาค้ำประกันการทำงานมีข้อสัญญาให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบไม่จำกัดวงเงินเป็นโมฆะ
14 Sep 2018 09:56pm
ในการทำสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างมักให้ลูกจ้างหาผู้ค้ำประกันมาประกันการทำงานของลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในการทำงาน หากลูกจ้างทำให้นายจ้างเสียหายหรือผิดสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างในฐานะเจ้าหนี้อาจบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้หรือค่าเสียหายที่ลูกจ้างก่อขึ้นได้...
เจ้าหนี้ควรรู้ ห้ามพิมพ์ข้อความยกหนี้ให้ลูกหนี้ผ่าน Social Media เหตุเพราะประชดประชันลูกหนี้
05 Sep 2018 04:22pm
อุทาหรณ์สำหรับเจ้าหนี้ทั้งหลายเวลาโกรธลูกหนี้ อย่าไปพิมพ์ข้อความประชดประชันว่ายกหนี้สินให้นะครับ จะเสียใจภายหลัง เพราะมีคำพิพากษาฎีการองรับแล้ว...
ซื้อที่ดินตาบอดมา ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้เปิดทางได้
03 Aug 2018 03:42pm
ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือที่โดยทั่วไปมักเรียกกันว่าที่ดินตาบอดนั้น ผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้เจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่เปิดทางออกสู่ทางสาธารณะได้...
ทำประกันรถหายไว้ ต้องระวัง หากประมาทเลินเล่อ ประกันไม่รับผิดชอบ
26 Jul 2018 06:31pm
แม้เจ้าของรถยนต์จะทำประกันภัยคุ้มครองในกรณีที่รถหายไว้ ซึ่งเราก็อาจคิดว่าจะต้องได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย...
Article
    Connect with Social Network