"Loyal to the profession and Committed to the principles of morality"
News Update
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
Our ServiceConsulting legal counsel, such as labor laws on inheritance, expropriation and other businesses.

All types and a lawyer to negotiate
and resolve any disputes.
The proceedings were taken
against civil litigation
or criminal court cases, labor,
bankruptcy, intellectual property
litigation...
Article
สุนัขมีเจ้าของวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ผู้อื่นล้มได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายฐานละเมิด
01 Aug 2019 04:21pm
ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ” ...
ทางจำเป็นถือเป็นสิทธิที่ได้มาตามกฎหมายและไม่จำต้องจดทะเบียน
14 Jun 2019 05:43pm
ทางจำเป็นเป็นทรัพยสิทธิทั่วไปไม่ต้องจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1338 วรรคหนึ่ง ซึ่งวางหลักว่า “ ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้นั้น ท่านว่าไม่จำต้องจดทะเบียน ”...
ตัวแทนกรมธรรม์หลอกให้ผู้เสียหายทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
02 May 2019 11:48am
การที่ตัวแทนของบริษัทประกันหลอกลวงให้ผู้เสียหายทำสัญญาประกันชีวิต โดยหลอกลวงว่า “ การทำสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเหมือนเหมือนกับการฝากเงินกับธนาคารสามารถถอนเงินออกมาได้ แต่มีสิทธิคุ้มครองโดยการประกันชีวิต ”...
ขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายชนิดหนึ่ง
24 Apr 2019 03:29pm
จดทะเบียนทำสัญญาขายฝากเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาทำสัญญาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างกันเองในวันเดียวกันโดยไม่จดทะเบียนสัญญาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างตกเป็นโมฆะ...
Article
    Connect with Social Network