"忠于专业,坚守道德原则"
新闻
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
我们的服务法律顾问咨询,如继承,征收和其他企业的劳动法。所有类型及律师谈判和解决各种争端。

处理民事诉讼或刑事法院的案件,劳动,破产,知识产权诉讼等法律程序。诉讼请求。及各种法律行动。法院处理最终判决或命令。包括上诉和改判。以及上诉或申诉。

拘留判决或命令的执行以及实施和执行。
扣款,拍卖,平均债务。
以及获得优先受偿。
在重组的情况下,申请还款,
或申请破产案件的解决。
合同,遗嘱继承房地产。
文章
สุนัขมีเจ้าของวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ผู้อื่นล้มได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสุนัขจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายฐานละเมิด
01 Aug 2019 04:21pm
ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ” ...
ทางจำเป็นถือเป็นสิทธิที่ได้มาตามกฎหมายและไม่จำต้องจดทะเบียน
14 Jun 2019 05:43pm
ทางจำเป็นเป็นทรัพยสิทธิทั่วไปไม่ต้องจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1338 วรรคหนึ่ง ซึ่งวางหลักว่า “ ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้นั้น ท่านว่าไม่จำต้องจดทะเบียน ”...
ตัวแทนกรมธรรม์หลอกให้ผู้เสียหายทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
02 May 2019 11:48am
การที่ตัวแทนของบริษัทประกันหลอกลวงให้ผู้เสียหายทำสัญญาประกันชีวิต โดยหลอกลวงว่า “ การทำสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเหมือนเหมือนกับการฝากเงินกับธนาคารสามารถถอนเงินออกมาได้ แต่มีสิทธิคุ้มครองโดยการประกันชีวิต ”...
ขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายชนิดหนึ่ง
24 Apr 2019 03:29pm
จดทะเบียนทำสัญญาขายฝากเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาทำสัญญาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างกันเองในวันเดียวกันโดยไม่จดทะเบียนสัญญาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างตกเป็นโมฆะ...
文章
    Social Network