"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการก่อตั้งบริษัท สำนักกฎหมาย สิทธิชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท สำนักกฎหมาย สิทธิชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ให้บริการด้านกฎหมาย โดยมี นักกฎหมายและทนายความที่ยึดมั่นอุดมการณ์แห่งวิชาชีพกฎหมาย มุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีทั้งนักธุรกิจชั้นนำในประเทศ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม แห่งวิชาชีพกฎหมาย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการด้านกฎหมาย และธุรกิจต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง นำทีมและบริหารงานโดยนายสิทธิชัย หอมศิริวรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นทนายความมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ตามอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในการทำงานที่ว่า ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
  นายสิทธิชัย หอมศิริวรรณ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 18
 • - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 46
 • - การบริหารงานบุคคล หลักสูตร Micro-MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
 • - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) หลักสูตรผู้นำภาครัฐและเอกชน
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 3
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการดำเนินคดีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
 • - หลักสูตรการบริหารงาน ยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 6
 • - หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 4
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายกว่า 20 ปี
 • - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างร้านหลายแห่ง
 • - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของอดีตประธานวุฒิสภา (นายสนิท วรปัญญา)
 • - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส)
 • - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของ นางสุจินดา เชิดชัย (เจ๊เกียว โคราช)
 • - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา (ดร.อัสนี เชิดชัย)
 • - เป็นคณะทำงานผู้แทนการค้าไทย (นางลินดา เชิดชัย)
 • - เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร (พล.ต.ท.ทวี ทิพย์รัตน์)
 • - เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกรุงเทพมหานคร (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร)
 • - เคยเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ การงบประมาณของวุฒิสภา
ประวัติด้านสังคม
 • - เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง สโมสรโรตารี กรุงเทพสุวรรณภูมิ ภาค 3350
 • - เป็นอดีตนายกสโมสรโรตารี กรุงเทพสุวรรณภูมิ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาวนิรมล สิทธิสถิตอังกูร
 • ตำแหน่ง : เลขานุการ และบัญชี
 • โทร.02-5387942
ประวัติการศึกษา
 • - พ.ศ.2542 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • - พ.ศ.2548 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตรบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
 • - เคยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ
 • - เคยเป็นเลขานุการ สำนักกฎหมาย สยามแอนด์อินเตอร์ ทนายความ
 • - เคยเป็นเลขานุการ สำนักกฎหมาย จตุรธรรม
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นายอนุวัฒน์ เบญจคุ้ม
 • ตำแหน่ง : ทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 31
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความประจำสำนักงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นายสราวุธ เท่งฮะ
 • ตำแหน่ง : ทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 33
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความประจำสำนักงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นายกิตจา ศรีเจริญ
 • ตำแหน่ง : ทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความประจำสำนักงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นายสราวุธ ทองสุข
 • ตำแหน่ง : ทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความประจำสำนักงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน