"Loyal to the profession and Committed to the principles of morality"
Article
เมาแล้วขับนอกจากถูกจับถูกปรับ อาจโดนริบทรัพย์ได้ตามกฎหมาย
07 Apr 2022 06:41pm (Update 07 Apr 2022 06:48pm)

เมาแล้วขับนอกจากถูกจับถูกปรับ อาจโดนริบทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ( และอาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ด้วย ) โทษเยอะขนาดนี้ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยครับ...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4730/2564

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก

คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์ของกลางไปตามถนนพุทธรักษา อันเป็นทางสาธารณะในขณะเมาสุราและขับรถย้อนศรสวนทิศทางการเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้อันเป็นการขับรถ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นที่สัญจรไปมาบนถนน รถยนต์ของกลางจึงถือเป็นทรัพย์สินที่จำเลย ใช้ในการกระทาความผิดตามฟ้องโดยตรงอันพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1)

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ
(2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

Article
    Connect with Social Network