"忠于专业,坚守道德原则"
新闻
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
我们的服务法律顾问咨询,如继承,征收和其他企业的劳动法。所有类型及律师谈判和解决各种争端。

处理民事诉讼或刑事法院的案件,劳动,破产,知识产权诉讼等法律程序。诉讼请求。及各种法律行动。法院处理最终判决或命令。包括上诉和改判。以及上诉或申诉。

拘留判决或命令的执行以及实施和执行。
扣款,拍卖,平均债务。
以及获得优先受偿。
在重组的情况下,申请还款,
或申请破产案件的解决。
合同,遗嘱继承房地产。
文章
จะเป็นอย่างไรถ้าร้องทุกข์ว่าตนเองเป็นผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงแต่ตัวผู้ร้องทุกข์เองก็มีเจตนาร้ายแอบแฝง
11 Oct 2021 04:08pm
คดีฉ้อโกงถือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เสียหายและถือเป็นความผิดอันยอมความได้หากจะดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดจะต้องแจ้งความร้องทุก์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิด...
แม้ไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีอาญา ก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งได้
06 May 2021 01:25pm
ตามปกติแล้ว บุคคลที่จะถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานั้นต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก การกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง ...
เจ้าของห้องชุดไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลไม่มีสิทธิกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนสิทธิเจ้าของห้อง
06 Apr 2020 04:14pm
เมื่อเจ้าของห้องชุดหรือเจ้าของห้องคอนโดไม่ชำระค่าส่วนกลาง หากนิติบุคคลห้องชุดหรือคอนโดจะบังคับให้ชำระเงิน ต้องฟ้องร้องใช้สิทธิทางศาลเรียกให้ชำระเงินเท่านั้น นิติบุคคลไม่มีสิทธิออกมาตรการใดๆมาบังคับโดยหลีกเลี่ยงการที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย หากนิต...
文章
    Social Network