"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการก่อตั้งบริษัท สำนักกฎหมาย สิทธิชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท สำนักกฎหมาย สิทธิชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ให้บริการด้านกฎหมาย โดยมี นักกฎหมายและทนายความที่ยึดมั่นอุดมการณ์แห่งวิชาชีพกฎหมาย มุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีทั้งนักธุรกิจชั้นนำในประเทศ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม แห่งวิชาชีพกฎหมาย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการด้านกฎหมาย และธุรกิจต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง นำทีมและบริหารงานโดยนายสิทธิชัย หอมศิริวรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นทนายความมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ตามอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในการทำงานที่ว่า ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
  นายสิทธิชัย หอมศิริวรรณ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 18
 • - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 46
 • - การบริหารงานบุคคล หลักสูตร Micro-MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
 • - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) หลักสูตรผู้นำภาครัฐและเอกชน
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 3
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรเทคนิคการดำเนินคดีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (ยธส.6)
    จากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 (บรอ.4)
    จากกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 10
    (พสบ.บก.ทท.10) จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (วบส.3)
    จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML)
    รุ่นที่2 จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชชูปถัมภ์
 • - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา
    รุ่นที่ 1 จากสถาบันพระปกเกล้า
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานครรุ่น 9)
    จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรบอธิบดีอัยการ”
    รุ่นที่ 13 จากสำนักงานอัยการสูงสุด
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน และเป็นเจ้าของบริษัท สำนักกฎหมาย สิทธิชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งอยู่เลขที่ 280/49-53 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 6 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-5387942 โทรสาร 02-5387962 www.sittichailaw.com E-mail : sittichai_law@hotmail.com
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของนายสนิท วรปัญญา อดีตประธานวุฒิสภา
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฏหมายของพลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของ ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • (สนช.) , นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย , รองประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของพลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร , อดีตผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของนางสุจินดา เชิดชัย (เจ้เกียวโคราช)
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของดร.อัสนี เชิดชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
 • - เคยเป็นคณะทำงานของนางลินดา เชิดชัย อดีตผู้แทนการค้าไทย ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ
 • - ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
 • - นักวิชาการคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร
 • - กรรมการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกฎหมาย)
 • - กรรมาธการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลของสภาผู้แทนราษฎร
 • - เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานให้พล.ต.ท. ทวี ทิพย์รัตน์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • และสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
 • - เคยเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ การงบประมาณของวุฒิสภา
 • - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างร้านหลายแห่ง
ประวัติด้านสังคม
 • - เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง สโมสรโรตารี กรุงเทพสุวรรณภูมิ ภาค 3350
 • - เป็นอดีตนายกสโมสรโรตารี กรุงเทพสุวรรณภูมิ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นายวิเชษ ขยายเสียง
 • ตำแหน่ง : ทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • - เนติบัณฑิตไทย รุ่น 65
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความประจำสำนักงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นายสกณฑ น้อยษา
 • ตำแหน่ง : ทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นายชาคริต อุทิศานนท์
 • ตำแหน่ง : ทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 58
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นทนายความประจำสำนักงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • ร.ต.สุธน นาคแป้น
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทนายความ
ประวัติการศึกษา
 • - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 46
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาวกันตนา ศรีลารัตน์
 • ตำแหน่ง : เลขานุการ และบัญชี
 • โทร.02-5387942
ประวัติการศึกษา
 • - พ.ศ.2562 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์บัณฑิต เอกการเมืองการ
ประวัติการทำงาน
 • - เคยเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เดอะลอว์ กรุ๊ป จำกัด