"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
บริการของเรา
งานด้านอรรถคดี
  • - งานให้คำปรึกษากฎหมาย ได้แก่ การรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ มรดก แรงงาน เวนคืนทุกประเภท และรับเป็นทนายความเพื่อเจรจาต่อรอง และแก้ไขข้อพิพาทใดๆ
  • - งานด้านดำเนินคดี ได้แก่ การดำเนินการยื่นฟ้องหรือต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา คดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ และอรรถคดีทั้งปวง การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นจนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง รวมตลอดถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกา และหรือการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา เป็นต้น
  • - งานด้านบังคับคดี ได้แก่ การดำเนินการชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง เช่น การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาด การขอเฉลี่ยหนี้ การขอกันส่วน การร้องขัดทรัพย์ และการขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ์ คดียื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ หรือการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย แล้วแต่กรณี
งานด้านการร่างสัญญาและพินัยกรรมมรดก
      การให้บริการร่างสัญญาธุรกิจการค้า การเงิน สัญญาร่วมลงทุน สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างกิจการ และสัญญาต่างๆ ทุกประเภท ตลอดจนพินัยกรรมมรดก เป็นต้น
การให้บริการเร่งรัดติดตามหนี้สิน
      ได้แก่ กระบวนการจัดทำแผนในการเร่งรัดหนี้ การเจรจาต่อรองเรียกเก็บหนี้ การประนอมหนี้และการทำแผนการเรียกเก็บหนี้ในกลุ่มลูกหนี้ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่มีความสามารถชำระหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการฟ้องคดี
การสืบหาตัวบุคคลและสืบทรัพย์สิน
      ได้แก่ การสืบหาตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญา หรือสืบหาบุคคลสาบสูญ สืบหาตัวบุคคล ทายาท กองมรดก หรือสืบทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งการเร่งรัดติดตามหนี้ หรือการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
งานจดทะเบียนทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
      ได้แก่ การจัดตั้งบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเพิ่ม-ลดทุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว
งานรับรองเอกสารโนตารี พับลิค (Notarial Services Attorney)
      ได้แก่ รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองเอกสารราชการ รับรองคำแปลเพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ