"Loyal to the profession and Committed to the principles of morality"
News Update
ภาพการประชุมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13 Jan 2022 10:20pm (Update 16 Mar 2022 10:28am)

ภาพการประชุมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในครั้งประชุมที่ 162,163 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ได้รับเกียรติร่วมประชุมในฐานะนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการฯ โดยมีพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานในที่ประชุม

Article
    Connect with Social Network