"ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มุ่งมั่นยึดหลักคุณธรรม"
ข่าวใหม่
สภาทนายความออกแถลงการณ์ จี้กรมสรรพากรปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลรธน. สามี ภริยาแยกยื่นภาษี
30 Jul 2012 11:20am
วันที่ 10 กรกฎาคม สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เรื่อง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องที่พิจารณา ๓๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ได้วินิจฉัยให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในหลักการของการยื่นภาษีเงินได้ทุก ประเภทของสามีและภริยา โดยให้แยกกันยื่นได้นั้น เป็นคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานที่สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรในปัจจุบัน กำหนดให้สามีและภริยารวมกันยื่นภาษีเงินได้โดยถือเสมือนว่าเป็นบุคคล...
สภาทนายความ - ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 14
21 Jun 2012 11:17am
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้น...
ลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65
21 Jun 2012 11:13am
เนติบัณฑิตยสภา - การลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 ...
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ข้อมูล ณ 02_05_55)
21 Jun 2012 11:09am
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน...
บริการของเราการรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ มรดก แรงงาน เวนคืน อื่นๆ ทุกประเภท และรับเป็นทนายความเพื่อเจรจาต่อรอง และแก้ไขข้อพิพาท

การดำเนินการยื่นฟ้องหรือต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา
คดีร้องขอฟื้นฟูกิจการ และอรรถคดีทั้งปวง
การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น
จนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
รวมตลอดถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกา
และหรือการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา...
บทความ
จะเป็นอย่างไรถ้าร้องทุกข์ว่าตนเองเป็นผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงแต่ตัวผู้ร้องทุกข์เองก็มีเจตนาร้ายแอบแฝง
11 Oct 2021 04:08pm
คดีฉ้อโกงถือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เสียหายและถือเป็นความผิดอันยอมความได้หากจะดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดจะต้องแจ้งความร้องทุก์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิด...
แม้ไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีอาญา ก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งได้
06 May 2021 01:25pm
ตามปกติแล้ว บุคคลที่จะถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานั้นต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก การกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง ...
เจ้าของห้องชุดไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลไม่มีสิทธิกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนสิทธิเจ้าของห้อง
06 Apr 2020 04:14pm
เมื่อเจ้าของห้องชุดหรือเจ้าของห้องคอนโดไม่ชำระค่าส่วนกลาง หากนิติบุคคลห้องชุดหรือคอนโดจะบังคับให้ชำระเงิน ต้องฟ้องร้องใช้สิทธิทางศาลเรียกให้ชำระเงินเท่านั้น นิติบุคคลไม่มีสิทธิออกมาตรการใดๆมาบังคับโดยหลีกเลี่ยงการที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย หากนิต...
บทความ
    ติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค